Vartotojams aktuali informacija

sausio 13, 2019

Vartotojams aktuali informacija

Informacija vartotojams

Energijos vartotojai gali kreiptis dėl informacijos apie galutiniams energijos vartotojams tiekiamą energiją ir teikiamas paslaugas; energijos tiekimo sutarčių sudarymo principus ir galutinių energijos vartotojų teises; energijos kainas ir tarifus telefonu 8 318 54034 arba el. paštu ilona@lazdijusiluma.lt

Dėl informacijos apie saugų energetikos objektų bei įrenginių naudojimą; statomus, rekonstruojamus energetikos objektus ir įrenginius vartotojai gali kreiptis telefonu 8 318 52740 arba el. paštu ricardas@lazdijusiluma.lt

2021metais pagamintos šilumos faktinė kuro struktūra 2021 m. išmesta šiltnamio efektą sukeliačių dujų  2021 m.  buitinių vartotojų, gyvenančių daugiabučiuose namuose pastatytuose iki 1993 metų suvartotas šilumos vidurkis kWh/m2 2021 m. buitinių vartotojų, gyvenančių atnaujintuose daugiabučiuose namuose arba pastatytuose po  1993 metų suvartotas šilumos vidurkis kWh/m2 2021 m. viešojo sektoriaus vartotojų  suvartotas šilumos vidurkis kWh/m2 2021 m. vartotojų vykdančių ūkinę ir/ar komercinę veiklą suvartotas šilumos vidurkis kWh/m2
Skiedros – 7287,1 t;                           Malkos – 212,1 t;                  Granulės – 34,7 t;                         CO -67,703 t 132,800 87,500 112,200 85,300
Šilumos tinklų apsaugos zona

Vadovaujantis Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklėmis, antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdynų ir požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona – išilgai antžeminio šilumos perdavimo tinklų vamzdyno ar požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdyno esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje draudžiama:

 1. statyti nuolatinius ir laikinus statinius bei įrenginius. Tinklams praeinant pastatų rūsiais ir techniniais koridoriais, savavališkai įrengti sandėlius, pagalbines patalpas, kurios uždaro priėjimus prie vamzdynų;
 2. savavališkai tiesti ir prijungti prie veikiančių šilumos ir karšto vandens tinklų naujų arba rekonstruotų objektų įvadus;
 3. užpilti kamerų ir šulinių dangčius kelio danga arba gruntu;
 4. savavališkai atidengti šiluminių kamerų ir drenažo šulinių dangčius, lipti į kameras, tunelius, šulinius ir techninius koridorius, atidarinėti arba uždarinėti juose šilumos tinklų ir karšto vandens tinklų vamzdynų armatūrą, išjungti arba įjungti ryšio ar elektros tiekimo įtaisus, imti vandenį, mesti sniegą, gruntą, šiukšles ir kitas atliekas, nuleisti paviršinius ar kitokius vandenis bei skysčius į šilumines kameras ar drenažo šulinius;
 5. daužyti, laužyti mechanizmais sušalusį gruntą, vykdyti grunto sprogdinimo darbus, mėtyti daiktus, sveriančius daugiau nei 50 kg, dirbti žemės darbus giliau kaip 0,3 metro, taip pat lyginti gruntą požeminių šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje, pilti rūgštis bei šarmus arčiau kaip 10 metrų nuo kanalo (vamzdyno) krašto;
 6. naudoti šilumos ir karšto vandens tinklų konstrukcijas ir vamzdynus kitų įrenginių ir statinių konstrukcijoms, krovos darbams ir kabinti ant jų rankinio kėlimo mechanizmus;
 7. sodinti medžius ir krūmus taip, kad medžio kamienas ar krūmas būtų arčiau kaip 2 metrai nuo tinklų kanalo (vamzdyno, drenažo) kraštų, kamerų išorinių sienų. Likusioje šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje medžius ir krūmus sodinti galima tik gavus įmonės (organizacijos), eksploatuojančios šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus, raštišką sutikimą;
 8. įrengti sąvartynus ir įvairius atliekų tvarkymo infrastruktūros objektus, taip pat ir pavojingųjų atliekų surinkimo ir saugojimo aikšteles, pilti chemines medžiagas ir jų tirpalus, naftą, jos produktus.

                      Apgadinus šilumos ir karšto vandens tinklus, darbams vadovaujantis asmuo privalo nedelsdamas apie tai pranešti šiuos tinklus eksploatuojančiai įmonei (organizacijai) ir imtis priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų likviduoti avarijos padariniai ar gedimai savo lėšomis.

Žemės savininkas ar naudotojas, pastebėjęs šilumos ir karšto vandens tinklų gedimą, turi nedelsdamas apie tai pranešti šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus eksploatuojančiai įmonei (organizacijai).

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus eksploatuojančioms įmonėms (organizacijoms) šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje leidžiama:

 1. aptarnauti ir remontuoti trasas;
 2. dirbti žemės darbus, jeigu tai būtina remontuojant šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus;
 3. privažiuoti prie šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų bei įrenginių automobiliais ar kita technika;
 4. šalinti kliūtis, trukdančias atlikti būtinus avarijų likvidavimo darbus.

 

Vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarka
Norintiems tapti šilumos vartotojais

Norint tapti klientu, reikia:

 • užpildyti paraišką šilumos tiekimo techninėms sąlygoms gauti;
 • gauti projektavimo technines sąlygas;
 • suprojektuoti iki pastato šilumos tiekimo tinklus ir pastato šilumos įrenginius;
 • pagal projektą įrengti šilumos tiekimo tinklus ir pastato šilumos įrenginius bei atlikti reikiamus techninius tikrinimus;
 • įrengtus šilumos tiekimo tinklus ir pastato šilumos įrenginius prijungti prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų;
 • atlikti įrengtų šilumos tiekimo tinklų geodezines nuotraukas;
 • baigus įrengimo darbus, pastato savininkas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui;
 • sudaryti su UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos pirkimo-pardavimo sutartį.

Statytojas, norintis susipažinti su galimybėmis dėl statinio prijungimo prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų, kreipiasi į UAB „Lazdijų šiluma“ direktoriaus pavaduotoją, tel. 8 685 32740.

Šilumos įrenginių prie šilumos perdavimo tinklų prijungimo, pertvarkymo, atjungimo tvarka
Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektai

Pareiškėjas, nesutinkantis su priimtu sprendimu arba per nustatytą skundo nagrinėjimo terminą sprendimas nėra priimtas, savo pasirinkimu turi teisę kreiptis į pareiškėjo veiklą kontroliuojančias organizacijas.

Vartojimo ginčus neteisminio sprendimo tvarka pagal kompetenciją nagrinėja:

 • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, Vilnius, (svetainės adresas www.vvtat.lt)
 • Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Verkių g. 25 C-1, Vilnius ( svetainės adresas www.regula.lt)

 Neteisminio ginčų nagrinėjimo subjektų kompetencija:

 1. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės joms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo. energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo (www.regula.lt);
 2. Savivaldybės vykdomoji institucija – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų bei šios priežiūros atlikimo tvarkos. Vartotojas turi teisę kreiptis į vietos savivaldos instituciją (http://www.lazdijai.lt/);
 3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl šilumos energijos pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose numatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityje (www.vvtat.lt).

Šiluma Jūsų namams...

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close